ศรส.ปต.ภ.จว.สระแก้ว ออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559

15 ก.ค. 59

-ข้อมูลหน่วยออกเสียงประชามติ

13 ก.ค. 59

-บัญชีรายชื่อติดต่อประสานงาน ศรส.ปต.ภ.จว.สระแก้ว

12 ก.ค. 59

-รายชื่อเจ้าหน้าที่ รปภ.หน่วยออกเสียงประชามติ

12 ก.ค. 59

-เวรปฎิบัติหน้าที่ประจำ ศรส.ปต.ภ.จว.สระแก้ว

12 ก.ค. 59

-เวรปกิบัติหน้าที่ประจำ ศรส.ปต.ภ.จว.สระแก้ว

12 ก.ค. 59

-แผนรักษาความสงบเรียบร้อยประชามติ(ภ.จว.สระแก้ว)

8 ก.ค. 59

-ข้อมูลผู้มีสิทธิออกเสียง จังหวัดสระแก้ว

8 ก.ค. 59

-หมายเลขโทรศัพท์ อส.

8 ก.ค. 59

-ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประชามติ ภ.จว.สระแก้ว

8 ก.ค. 59

-แต่งตั้งชุดรักษาความสงบเรียบร้อยการออกเสียงประชามติ

1 ก.ค. 59

-คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เรื่องการจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการออกเสียงประชามติ(ศรส.ปต.)