ประวัติหน่วยงาน

ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว

             ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เขียนย่อๆ ว่า “ ภ.จว.สระแก้ว ” เป็นหน่วยงานหนึ่งของ ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2)  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  มีหน่วยงานในบังคับบัญชา จำนวน  16  สถานี   โดยมี พ.ต.อ.สุรจิต  ชิงนวรรณ์ รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว (รรท.ผบก.ภ.จว.สระแก้ว)  เป็นผู้นำหน่วย  

             ประวัติความเป็นมา

             แต่เดิม “สระแก้ว” เป็นชื่อของอำเภอหนึ่งในปกครองของ จังหวัดปราจีนบุรี (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว, 2543 หน้า 1-2)    ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2532  และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดหน่วยงาน เขตอำเภอ การรับผิดชอบและพื้นที่การปกครองของหน่วยงานราชการในกรมตำรวจ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532  และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งตำรวจภูธรเขต  ลงวันที่   22  กันยายน  พ.ศ. 2532 มีผลทำให้ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี แบ่งออกเป็น  3  เขต คือ

             1. ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ที่ อ.เมืองปราจีนบุรี  จว.ปราจีนบุรี

             2. ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี เขต 2 ตั้งอยู่ที่ อาคารที่ทำการ สภ.อ.สระแก้ว(เดิม) ถนนสุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.สระแก้ว  จว.ปราจีนบุรี

             3. ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี เขต 3 ตั้งอยู่ที่ อาคารพยาบาลกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 ค่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดี ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ  จว.สระแก้ว

             ต่อมา ได้มีพระราชบัญญัติแยกจังหวัดสระแก้วออกจากจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2536 และมติคณะกรรมการข้าราชการตำรวจให้ตั้งตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วขึ้น โดยมีเขตอำนาจความรับผิดชอบ 7 อำเภอ คือ อำเภอสระแก้ว  อำเภออรัญประเทศ  อำเภอตาพระยา  อำเภอวัฒนานคร  อำเภอวังน้ำเย็น และอำเภอคลองหาด มีสถานที่ทำการอยู่ที่เลขที่ 185  หมู่ 11 ถ.วัฒนา-แซร์ออ    ต.วัฒนานคร  อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว

             ต่อจากนั้น ในปี พ.ศ.2537  ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. 2537   แยกตำบลเขาฉกรรจ์ ออกจากอำเภอเมืองสระแก้ว ไปตั้งเป็นกิ่งอำเภอเขาฉกรรจ์  ปี พ.ศ.2539 แยกตำบลโคกสูง ออกจากอำเภอตาพระยา ตั้งเป็นกิ่งอำเภอโคกสูง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  26  มิถุนายน  พ.ศ.2539  และประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2540  ยกฐานะกิ่งอำเภอเขาฉกรรจ์ เป็นอำเภอเขาฉกรรจ์  และแยกตำบลวังสมบูรณ์ ออกจากอำเภอวังน้ำเย็น ตั้งเป็นกิ่งอำเภอวังสมบูรณ์

             เมื่อวันที่  5  ธันวาคม  2543  จึงได้ย้ายสถานที่ทำการจากอำเภอวัฒนานครมาอยู่ที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว  บ้านหนองนกเขา เลขที่ 605 ม. 3  ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จว.สระแก้ว

รายนามผู้บังคับบัญชา ของตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 

                           ผกก.ภ.จว.สระแก้ว

                           1. พ.ต.อ.อำนวย  เพชรยัง                           1 ธ.ค. 36 – 22 ม.ค. 37

                           รอง ผบก.หน.จว.สระแก้ว

                           1. พ.ต.อ.สมฤทธิ์  ยังปรีดา                          23 ม.ค. 37 – 3 ต.ค. 39

                           ผบก.ภ.จว.สระแก้ว

                           1. พล.ต.ต.สมฤทธิ์  ยังปรีดา                        4 ต.ค. 39 – 30 ก.ย. 41

                           2. พล.ต.ต.นพพร  แสงสุวรรณ์                      1 ต.ค. 41 – 30 ก.ย. 44

                           3. พล.ต.ต.เสกสรรค์  อุ่นสำราญ                   1 ต.ค. 44 – 8 ม.ค. 46

                           4. พล.ต.ต.พงศ์กานต์  ปัญจพรรค์                 20 มี.ค. 46 – 30 ก.ย. 50

                           5. พล.ต.ต.อิทธิพล  พิริยะภิญโญ                  1 ต.ค. 50 – 7 ก.ย. 52

                           6. พล.ต.ต.พูลทรัพย์  ประเสริฐศักดิ์               8 ก.ย. 52 – 31 ต.ค. 53

                           7. พล.ต.ต.ธีระยุทธ  ธรรมสาโรช                   1 พ.ย. 53 – 30 ก.ย. 54

                           8. พล.ต.ต.ธเนตร์  พิณเมืองงาม                    28 ธ.ค. 54 – 30 ก.ย. 55

                           9. พล.ต.ต.อุฬาร  อเนกบุณย์                        1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56

                          10. พล.ต.ต.ยิ่งยศ  เทพจำนงค์                      1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 60

                          11. พ.ต.อ.สุรจิต  ชิงนวรรณ์                           1 ต.ค. 60  ถึง   ปัจจุบัน

              สภาพอาณาเขต

ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบถึงราบสูง เป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทางทิศใต้  ตามแนวประเทศกัมพูชา  มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางทิศตะวันออกยาวประมาณ  165  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์  236  กิโลเมตร  พื้นที่ประมาณ  7,195.138  ตารางกิโลเมตร  มีภูเขาที่สำคัญ ได้แก่ เขาบรรทัด เขาห้วยชัน  เขาภูเขียว ฯลฯ

             จำนวนประชากร 

จังหวัดสระแก้ว มีประชากรทั้งสิ้น  548,342 คน แบ่งเป็นเพศชาย 275,572   คน  และเพศหญิง 272,770  คน (สง.สถิติจังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2555)

             ลักษณะการปกครองดูแลรับผิดชอบพื้นที่ 

             ตามมติคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ให้ตั้งตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วขึ้น  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่    1  ธันวาคม  2536  เป็นต้นมา  ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว  มีอำนาจหน้าที่ดูแลรับผิดชอบอำเภอต่างๆ ของจังหวัดสระแก้ว ในปัจจุบันมีสถานีตำรวจในปกครอง  จำนวน  16  สถานี ดังนี้

             1. สถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว

             2. สถานีตำรวภูธรอรัญประเทศ

             3. สถานีตำรวจภูธรตาพระยา

             4. สถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร

             5. สถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็น

             6. สถานีตำรวจภูธรคลองหาด

             7. สถานีตำรวจภูธรเขาฉกรรจ์

             8. สถานีตำรวจภูธรโคกสูง

             9. สถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์

             10. สถานีตำรวจภูธรคลองลึก

             11. สถานีตำรวจภูธรหนองหมากฝ้าย

             12. สถานีตำรวจภูธรปางสีดา (โคกอีหลงเดิม)

             13. สถานีตำรวจภูธรคลองน้ำใส

             14. สถานีตำรวจภูธรบ้านทัพไทย

             15. สถานีตำรวจภูธรเขาสิงโต

             16. สถานีตำรวจภูธรบ้านทับใหม่

             วิสัยทัศน์ของตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว

             “เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่มีมาตรฐานสากล”

             ในปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561)  ภ.จว.สระแก้ว อยู่ภายใต้การนำของ พ.ต.อ.สุรจิต  ชิงนวรรณ์  รรท.ผบก.ภ.จว.สระแก้ว

พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์

ผบก.ภ.จว.สระแก้ว

   


สถิติจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ Srakaew Provincial Police