Browsing all articles in Uncategorized

 

กด ติดตาม เพจ FaceBook ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามข่าวสาร และ การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว

คํากล่าวน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

        ข้าพระพุทธเจ้า พลตำรวจตรี ณัฐพงษ์  สัตยานุรักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ ลูกจ้าง ล้วนมีจิตใจตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๘๙ ตราบจนกระทั่ง เสด็จสวรรคตเมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงธำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมและทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดิน โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน ชาวสยาม” อีกทั้งทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อเหล่าพสกนิกรชาวไทยให้ได้รับความร่มเย็น ตลอดจนทุกคราที่ชาติบ้านเมืองประสบความทุกข์ยาก จากวิกฤตภัยต่าง ๆ พระองค์ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานแนวทางเพื่อคลี่คลายขจัดปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ล้วนเป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ทรงพระราชทานแด่ปวงพสกนิกรชาวไทยทำให้สามารถดำเนินชีวิตด้วยความผาสุก มั่นคงในทุกสถานการณ์ของบ้านเมือง  เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงภารกิจ การทำหน้าที่บนหลักของ การเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการนับเป็นแนวทางสำคัญ ที่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่เสมอมา พระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นในพระราชหฤทัยประจักษ์แจ้งและประทับอยู่ในใจปวงประชา นับเป็นบุญของปวงข้าพระพุทธเจ้าที่ได้มีชีวิตอยู่อย่างผาสุกร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทย ภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์

ผบก.ภ.จว.สระแก้ว

   


สถิติจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ Srakaew Provincial Police